Tjänster

Kommersiell fastighetsförvaltning och uthyrning

Utifrån varje fastighets affärsplan, ansvarar vi för genomförandet. Våra kunder får löpande information via uppdragsmöten och den rapportering som vi tillhandahåller. Vi ansvarar för driftnettot och relationen till hyresgäster utifrån önskad en beslutad förvaltningsambition. Vi tar ägarskap för hyresavtal och ansvarar för kontraktsförhandlingar.

För de kunder som har lediga lokaler tar vi fram en uthyrningsstrategi och gör en marknadsplan för uthyrningsarbetet. Vi annonserar och håller visningar för spekulanter. Vid intresse tar vi fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler. Vi tar ansvar för hela processen och upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor och skriver hyresavtal med den nya hyresgästen.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller modernt och stabilt systemstöd med kompetens för att göra hyresavier, hantera leverantörsfakturor, göra utbetalningar och sköta löpande redovisning. Vi upprättar deklarationer, hanterar moms, bokslut och årsredovisningar. I samarbete med den kommersiella förvaltningen tar vi fram budget, prognoser och ekonomiska rapporter.

Teknisk förvaltning

Då vi anlitas för att ansvara för den tekniska förvaltningen, innebär det att vi säkerställer att fastigheten uppfyller myndighetskrav, att energiförbrukningen är rimlig och att det finns serviceavtal för de tekniska installationerna. Vi hanterar upphandlingar samt planerar, budgeterar och arbetsleder underhållsarbeten i de fastigheter vi förvaltar.

Fastighetsdrift

För att hyresgästerna skall trivas i sina lokaler så utför vi tillsyn och skötsel av de allmänna ytorna och går även igenom så att brandskyddet är fungerande och uppdaterade. Vi tar emot felanmälan från hyresgäster, ansvarar för att felavhjälpande underhåll och reparationer utförs. Vi ser till att skapa en bra vardag för alla människor som är i fastigheterna vi förvaltar. Små saker ska inte få växa sig till stora problem.

Servicetjänster

När vi redan har etablerat en kontakt med hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar, erbjuder vi dem att enkelt kunna få hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla typer av uppdrag i vår felanmälan alternativt att någon av våra fastighetstekniker tillfrågas på plats. Vi hjälper gärna hyresgäster med någon av våra elektriker, VVS-montörer eller snickare.

Projektledning

När ett projekt skall styras i en fastighet har vi projektledare. Det kan t ex vara när en lokal skall anpassas till en ny hyresgäst, när allmänna ytor ska byggas om eller att en energiutredning med förslag på åtgärder eller en statusbesiktning i samband med förvärv skall göras.

Då kommer våra projektledare till sin rätt. Vi åtar oss även uppdrag med syftet att stärka upp en befintlig organisation och/eller att komplettera med en specialistkompetens som behövs under en begränsad tid för ett projekts genomförande.